Táto publikácia vznikla v spolupráci s pedagógmi a pedagogičkami na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Obsahuje päť prípadových štúdií, ktoré sú výsledkom intenzívneho cyklu školení, konzultácií a monitoringu, realizovaných Nadáciou Milana Šimečku v rámci projektu Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania (GlobPost).

Hlavným cieľom projektu Globpost bolo zvýšiť kvalitu a dopad globálneho vzdelávania v príprave študentov humanitných odborov so špeciálnym zameraním na zisťovanie a formovanie ich postojov ku globálnym témam, ako sú udržateľný rozvoj, globálna previazanosť, sociálna spravodlivosť, rozmanitosť a ľudské práva. Osobitne pre študentov humanitných a spoločenskovedných disciplín je porozumenie sociálnym, environmentálnym, ekonomickým a politickým procesom vo svete kľúčové z hľadiska ich neskoršieho aktívneho zapojenia sa do riešenia komplexných problémov globálneho charakteru. Spoločným znakom väčšiny realizovaných projektov globálneho vzdelávania na vysokých školách je, že sa zameriavajú najmä na kognitívnu stránku globálneho vzdelávania, teda na rozvoj poznatkovej bázy o príčinách a dôsledkoch globálnych problémov, prípadne na psychomotorickú stránku globálneho vzdelávania, teda schopnosť myslieť systematicky a v súvislostiach, vymedziť a analyzovať problém, využiť vlastné poznatky a skúsenosti na jeho riešenie a spolupracovať pritom s inými ľuďmi.
Nevyhnutným predpokladom aktívneho vstupovania do riešenia aktuálnych globálnych výziev je však aj rozvíjanie afektívnej (postojovej) zložky, teda schopnosti študentov prijať zodpovednosť za svoje konanie, vnímať svoju úlohu vo svete a pociťovať potrebu aktívne sa podieľať na riešení problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Študenti by mali vedieť rešpektovať rôzne názory a pohľady na svet a zároveň vnímať výhody vzájomnej spolupráce. Postojom sa však v rámci globálneho vzdelávania venovalo relatívne málo pozornosti, čo je do veľkej miery spôsobené tým, že neexistuje ucelená metodika či program, ktoré by učiteľom vysokých škôl ponúkali účinné metódy merania dopadu pedagogického pôsobenia globálneho vzdelávania na postoje študentov. Práve na túto potrebu reagoval projekt Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania (GlobPost)Pedagógovia a pedagogičky, ktorí sa do projektu GlobPost zapojili, upravili v spolupráci s metodikmi projektu sylaby existujúcich predmetov tak, aby akcentovali princípy globálneho vzdelávania, navrhli metodiku na zisťovanie postojov a naplánovali intervenčné aktivity, ktorých cieľom bolo dosahovanie postojových zmien. Opakované meranie postojov po realizácii intervenčných aktivít im umožnilo identifikovať dopad tejto pedagogickej intervencie. Prípadové štúdie v tejto príručke podrobne opisujú celý cyklus zisťovania postojov, plánovania intervenčných aktivít i vyhodnocovania ich pedagogického dopadu. Popísané zisťovacie i intervenčné aktivity môžu poslúžiť ako inšpirácia pre ostatných pedagógov a pedagogičky, ktorí by s témami globálneho vzdelávania, najmä v rovine postojov, radi pracovali.

Stiahnutie kompletnej štúdie:

Alebo si ju pozrite na našej stránke:

Close Menu