Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) sa už 28 rokov snaží byť „o nos vpredu“ v témach týkajúcich sa rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. Nadáciu založili vo februári 1991, krátko po smrti Milana Šimečku, jeho priatelia Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac.

Naša vízia

Veríme, že Slovensko raz môže byť krajinou, v ktorej sa dokážeme poučiť z vlastnej minulosti, budeme rešpektovať jedinečnosť každého jej obyvateľa a budeme schopní napĺňať ideál otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Naša misia

V duchu myšlienky Milana Šimečku „Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom“ sa v rámci programov Vzdelávanie, Aktívne občianstvo a Podpora inklúzie na lokálnej úrovni usilujeme rozvíjať otvorenú občiansku spoločnosť, obhajovať ľudské a menšinové práva, zlepšovať postavenie znevýhodnených skupín, vzdelávať o rozmanitosti a vychovávať k vzájomnému rešpektu.

Naše aktivity

V nadácii kombinujeme víziu s drobnou prácou a pomáhame tým, na ktorých sa zabúda. Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí, umožňujeme vzájomné spoznávanie a zbližovanie jednotlivcov a skupín. Počas našej existencie sme vydali viac ako 100 publikácií na rôzne témy a vyškolili sme niekoľko tisíc ľudí vrátane pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín. V rámci našich programov Vzdelávanie, Aktívne občianstvo a Podpora inkluzívnej praxe na lokálnej úrovni uplatňujeme princípy pamäte, rozmanitosti a inklúzie. Okrem toho spravujeme aj webovú stránku multikulti.sk. Organizovanie festivalu [fjúžn] – najväčšieho kultúrno-komunitného podujatia o migrácii a cudzincoch na Slovensku a silný dôraz na realizáciu rôznych vzdelávacích projektov sú jadrom aktivít nadácie.

Medzi naše najvýznamnejšie vzdelávacie projekty realizované NMŠ v súčasnosti patria:

anna-frankovaAnna Franková – Odkaz dejín dnešku

Medzinárodný vzdelávací projekt Anna Franková – Odkaz dejín dnešku je určený pre stredné školy. Má formu putovnej výstavy, ktorá sa približne na jeden mesiac inštaluje v priestoroch vybranej strednej školy. Počas dvojdňového tréningu vyškolíme študentov danej školy za kvalifikovaných sprievodcov výstavou. Študentskí sprievodcovia sprevádzajú výstavou svojich spolužiakov, čím realizujú tzv. rovesnícke vzdelávanie. Obsah výstavy tvorí životný príbeh Anny Frankovej a jej rodiny, ktorá sa počas druhej svetovej vojny ukrývala v Amsterdame. Výstava obsahovo stavia na dejinách holokaustu a druhej svetovej vojny, ale zahŕňa aj širšiu problematiku rasizmu, diskriminácie a ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

IWalks_stredoškolaci1xIWalks

IWalks je výnimočný formát historickej prehliadky mesta spojený s prehraním audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí prežili holokaust, na tabletoch alebo smartfónoch. Tento vzdelávací nástroj určený pre žiakov posledných ročníkov základných škôl a stredných škôl vytvorilo USC Shoah Foundation. Nadácia Milana Šimečku sa v spolupráci s regionálnymi partnermi z Prahy, Maďarska, Poľska a Ukrajiny podujala realizovať pilotný slovenský projekt vzdelávacích prechádzok. Cieľom je priblížiť študentom udalosti a okolnosti, ktoré sa odohrávali na miestach, ktoré dôverne poznajú a ktorými denne prechádzajú. V priebehu roku 2018 sme vytvorili pilotnú prechádzku v Bratislave a ponúkli ju stredným školám i verejnosti. V roku 2019 plánujeme dokončiť a realizovať prechádzku IWalks v meste Košice.

studenti po stopach totalityŠtudenti po stopách totality

Projekt Študenti po stopách totality je výskumno-vzdelávací projekt pre stredoškolských študentov a študentky. Projektom chceme študentom priblížiť vzťah medzi občanom a totalitným režimom a dať im možnosť oboznámiť sa s prejavmi občianskej angažovanosti v minulosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budovania demokratickej spoločnosti a sú obzvlášť potrebné v krajinách so skúsenosťou s komunistickým režimom.

Stories that Move 🔗

V rámci dlhodobej spolupráce s Anne Frank House v Amsterdame a partnermi z ďalších piatich európskych krajín vyvinula nadácia medzinárodný vzdelávací portál a online nástroj Stories that Move. Obsahuje autentické príbehy a skúsenosti mladých ľudí o predsudkoch a rôznych formách diskriminácie, ako aj interaktívne aktivity využiteľné vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

Rozmanité-školyRozmanité školy

Projekt Rozmanité školy realizujeme v základných školách na Slovensku. Prinášame v ňom inovatívny pohľad na interkultúrne vzdelávanie a metodiky, ktoré pomáhajú triedam s rozmanitými žiakmi a citlivo pristupujú k témam identity, predsudkov a diskriminácie. Cieľom projektu je inovovať interkultúrne vzdelávanie tak, aby neprehlbovalo stereotypy a predsudky k iným kultúram, ale aby reflektovalo fakt, že identity ľudí z rôznych krajín sú rozmanité a menia sa pod vplyvom rôznych faktorov. Školám ponúkame úvodný tréning, nastavenie aktivít podľa potrieb daných učiteľov a žiakov a metodickú podporu prostredníctvom príručiek Farebná škola.

Viac o našich aktivitách si môžete prečítať aj vo výročnej správe za rok 2018.

Overená výročná správa Nadácia Milana Šimečku 2018  (11 MB)

Close Menu