Dnešní mladí ľudia čelia bezprecedentnej miere neistoty ohľadom svojej budúcnosti. Ich učitelia zasa čelia bezprecedentnej výzve pripraviť ich na povolania, ktoré ešte len vzniknú, naučiť ich používať technológie, ktoré ešte len čakajú na svoje vynájdenie, a zvládať spoločenské problémy, ktoré si v súčasnosti ešte ani nevieme predstaviť. A to všetko vo svete, v ktorom sa vzdialenosti zmenšujú obdobne rýchlo ako rastú naše obavy o udržateľnosť spôsobu života, ktorý vedieme. Žijeme vo svete, ktorý takmer úplne zanevrel na fyzické bariéry, no oveľa väčšou výzvou pre nás bude búranie bariér v našich mysliach. A na to naozaj nestačí len vedieť, treba chcieť zmenu a treba konať.

Jedným zo vzdelávacích prístupov, ktorý by mal mladých ľudí povzbudiť k tomu, aby si všímali nielen udalosti v ich vlastnej komunite, ale aj v blízkom i vzdialenom okolí, aby kriticky reflektovali dianie vo svete, je globálne vzdelávanie. Zdôrazňovanie globálneho kontextu v učení rozvíja kritické a kreatívne myslenie, vedie k uvedomeniu si seba samého, rozmanitosti ľudí a plurality životných štýlov a malo by v neposlednom rade inšpirovať ku konaniu spoločenského dobra. Výsledkom je proces osobnostného rozvoja, v rámci ktorého dochádza k postupnej zmene postojov, názorov a vzorcov správania.

Globálne vzdelávanie je výchovno-vzdelávací prístup, ktorý možno aplikovať na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému a vo všetkých predmetoch. V porovnaní so základnými a strednými školami sa mu však na vysokých školách venuje relatívne malá pozornosť. Na túto situáciu reagoval projekt Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania, ktorým sme chceli prispieť k zvýšeniu kvality globálneho vzdelávania na vysokých školách s využitím metód a nástrojov, ktoré okrem vedomostí a zručností rozvíjajú a formujú aj postoje študentov. Prípadové štúdie, ktoré nájdete na tejto stránke, zachytávajú priebeh projektu, výsledky snaženia zapojených pedagógov a pedagogičiek, ako aj ich odporúčania pre tých, ktorí by chceli princípy globálneho vzdelávania uplatňovať v rámci svojich predmetov.

Close Menu