Pedagógovia a pedagogičky, ktorí sa do projektu GlobPost zapojili, upravili v spolupráci s metodikmi projektu sylaby existujúcich predmetov tak, aby akcentovali princípy globálneho vzdelávania, navrhli metodiku na zisťovanie postojov a naplánovali intervenčné aktivity, ktorých cieľom bolo dosahovanie postojových zmien. Opakované meranie postojov po realizácii intervenčných aktivít im umožnilo identifikovať dopad tejto pedagogickej intervencie. Prípadové štúdie v príručke Vedieť nestačí podrobne opisujú celý cyklus zisťovania postojov, plánovania intervenčných aktivít i vyhodnocovania ich pedagogického dopadu. Popísané zisťovacie i intervenčné aktivity môžu poslúžiť ako inšpirácia pre ostatných pedagógov a pedagogičky, ktorí by s témami globálneho vzdelávania, najmä v rovine postojov, radi pracovali. Výstupy aktivít na zisťovanie postojov umožňujú tiež rôzne interpretácie, ktoré vyučujúci kombinovali s cieľmi predmetov a potrebami danej témy. Zároveň im to umožnilo efektívne nastavenie intervenčných aktivít, po ktorých nasledovalo výstupné zisťovanie. Hlavným cieľom úvodného a záverečného zisťovania bolo posúdiť dopad pedagogického pôsobenia, lepšie cielenie vyučovacích aktivít počas semestra a inovácie v sylabách predmetov tak, aby silnejšie reflektovali postojovú oblasť. Ambíciou nástrojov a metód na zisťovanie postojov nebolo priniesť vedecké metódy merania postojov, ale skôr umožniť, aby si pedagógovia vedeli efektívnejšie nastaviť výučbu, viac reflektovať aktuálne globálne témy vo svojich predmetoch a zistiť, aký dopad má ich pedagogické pôsobenie na postoje študentov.
Close Menu