„Nestačí vedieť, ale to, čo vieme, treba aj využiť, nestačí chcieť, treba aj konať.“

Johann Wolfgang von Goethe


Vitajte!

Čo je skutočným poslaním výchovy a vzdelávania?

Kým škola minulosti kládla dôraz najmä na obsah vzdelávania, modernejšie prístupy k vzdelávaniu vychádzajú z predpokladu, že poslaním učiteľa nemá byť len odovzdávanie poznatkov z konkrétneho predmetu, ale celostný rozvoj osobnosti a sprevádzanie mladých ľudí na ich ceste k formovaniu jedinečných a svojbytných ľudských osobností.

Žiaci a študenti už nie sú pasívnymi konzumentmi vedomostí, ale aktívne sa podieľajú na svojom vlastnom rozvoji. Ak sa totiž dnešní študenti majú stať v budúcnosti nositeľmi zmeny, je nevyhnutné mobilizovať nielen ich vedomosti a schopnosti, ale aj ich hodnoty a postoje.

Naše aktivity

Aktivity

Popísané zisťovacie i intervenčné aktivity môžu poslúžiť ako inšpirácia pre ostatných pedagógov
a pedagogičky, ktorí by s témami globálneho vzdelávania, najmä v rovine postojov, radi pracovali.

Nadácia Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) sa už 28 rokov snaží byť „o nos vpredu“ v témach týkajúcich sa rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku…

GlobPost

Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania…

Projekt GlobPost

  • udržateľný rozvoj
  • globálna previazanosť
  • sociálna spravodlivosť
  • rozmanitosť
  • ľudské práva

Povedali o projekte

Realizovanie akčného plánu s cieľom vplývať na zmeny postojov u študentov bolo pre mňa prínosné, pretože som sa naučil nové veci: ako vytvoriť zisťovaciu aktivitu, intervenčnú aktivitu a prepojiť prevažne teoretický seminár s témami globálneho vzdelávania. Vhodná kombinácia tém seminára preniesla komunikované poznanie na študentov, a zároveň sa nevynechala žiadna zložka pôvodného obsahu seminára. Najdôležitejším zistením pre mňa bolo, že moja snaha sa vyplatila, pretože podľa záverečného zisťovania došlo u študentov k viditeľnému posunu postojov priaznivým smerom.​
Matej Almáši​
Interný doktorand na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici ​
Zameral som sa predovšetkým na to, aby si študenti uvedomili, že v záujme úspešnej edukácie, ktorá sa spája so snahou o mnohostranne rozvinuté osobnosti žiakov, je žiaduce, aby registrovali, že v každom filozofickom smere možno nájsť iný obraz sveta, a teda aj iný obraz školskej reality. Ide o výzvu pre pedagógov, aby boli otvorení novým požiadavkám a permanentne sa vo svojej profesii rozvíjali, v snahe reagovať na rýchlo sa meniace potreby generácií a globálneho sveta.
Michal Novocký
Odborný asistent na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Posun u študentov a študentiek je zjavný, či po obsahovej stránke asociácií, alebo po stránke reakčných časov. Je zrejmé, že prostredníctvom intervenčných aktivít intervenčného programu je možné vstupovať do vnímania študentov a študentiek v témach inakosti, odlišnosti. Aj zo záverečných reflexií vyplýva, že študenti a študentky hodnotia túto skúsenosť ako pozitívnu a prínosnú.
Gabriela Citterbergová​
Odborná asistentka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici​
Ako vyučujúcej mi predmet pomohol v posúvaní mojich vlastných postojov
i k realizácii ďalších krokov k znižovaniu môjho vlastného individuálneho dopadu na životné prostredie. Predmetu samotnému dopomohla určite zážitková časť, ktorá pomohla preniesť vedomosti so zručnosťami a postojmi do praxe. Posun v postojoch študentov a študentiek vnímam pozitívne, a to najmä pokiaľ ide o ich konatívnu zložku. V budúcnosti by som v rámci predmetu Životné prostredie vymedzila tejto téme ešte viac času.
Jana Šolcová
Odborná asistentka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Uvedomujeme si, že pre formovanie postojov v rámci globálnych tém a multikultúrnej a interkultúrnej výchovy potrebujú mladí ľudia získať aj konkrétny „zážitok“ s reálnymi ľuďmi, ktorí túto tému prezentujú (príslušníci menšín, odborníci a odborníčky z praxe, ľudia, ktorí situáciu netolerancie reálne zažili a pod.). Naším zámerom bolo, aby študenti a študentky neboli len pasívnymi objektmi vzdelávania, ale stali sa jeho aktívnymi spolutvorcami.
Lucia Galková a Katarína Kurčíková
Odborné asistentky na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici​

Naše kontakty

Adresa

Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5
811 03 Bratislava

Pevná linka

00421 2 5443 3552

Email

nms@nadaciams.sk
info@fjuzn.sk

Fakturačné údaje

IČO: 17314178
DIČ:2020832022

Close Menu